ایا کارتون هایی که با دوبله N.M.DUB هستند هم گذاشته شوند ؟
(57.35%) 269
بله
(42.64%) 200
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 469