ایا کارتون هایی که با دوبله N.M.DUB هستند هم گذاشته شوند ؟
(57.62%) 272
بله
(42.37%) 200
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 472