ایا کارتون هایی که با دوبله N.M.DUB هستند هم گذاشته شوند ؟
(57.77%) 275
بله
(42.22%) 201
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 476