ایا کارتون هایی که با دوبله N.M.DUB هستند هم گذاشته شوند ؟
(58.01%) 286
بله
(41.98%) 207
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 493