ایا کارتون هایی که با دوبله N.M.DUB هستند هم گذاشته شوند ؟
(57.50%) 272
بله
(42.49%) 201
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 473